ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

Érvényes 2021 márciusától

Tartalomjegyzék

 1. A beszerzési feltételek érvényessége
 2. Árajánlat és szerződéskötés
 3. Árak és fizetés
 4. A szállítás technikai részletei
 5. Szállítás, rendeltetési hely, átvétel
 6. Késedelem, elállás
 7. Vis maior
 8. Garancia, szavatosság
 9. Termékdíj kötelezettségi nyilatkozat
 10. Titoktartás
 11. Szerződés felmondása és szerződéstől való visszalépés
 12. Beszámítás- és engedményezés tiltása
 13. Illetékes bíróság és jogválasztás
 14. Záró rendelkezések

1 A beszerzési feltételek érvényessége

Minden szállításra és egyéb szolgáltatásra vonatkozó szerződésre, mely létrejött a TECHNOFLEX Verpackungen GmbH, Gewerbepark Ader 6, 4850 Timelkam, valamint a vele kapcsolatban álló vállalatok, különös tekintettel a TECHNOFLEX Hungary Kft.-re, Vándor Sándor út 7. HU-9400 Sopron (röviden „TECHNOFLEX“, „mi“ vagy „minket“) mint vevő és az eladó („beszállító“ vagy „szerződő fél“) között, kizárólag az alábbi beszerzési feltételek érvényesek.

Jelen beszerzési feltételek kötelező érvényűek szerződő partnereinkkel folytatott teljes jelenlegi és jövőbeni kereskedelmi ügyletekre, akkor is, ha arra külön kifejezetten nem hivatkoztunk.

Jelen beszerzési feltételektől eltérő szabályozások, – különösen a szerződő felek általános szerződési feltételei, valamint kiegészítések, csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azok részünkről írásban megerősítésre kerültek. A szállítások és szolgáltatások mindenkori elfogadása a TECHNOFLEX részéről nem azt jelenti, hogy beszállítóink eltérő vásárlási és szállítási feltételeit jóváhagyjuk. TECHNOFLEX fenntartja a jogát, a beszerzési feltételek megváltoztatására vagy kiegészítésére. Elfogadottnak mindig a TECHNOFLEX weboldalán – https://technoflex.biz/einkaufsbedingungen/ – közzétett beszerzési feltételek, valamint szállítási technikai specifikációk legfrissebb verziója minősül.

2 Árajánlat és szerződéskötés

Minden a TECHNOFLEX által kért árajánlat, vagy árakkal kapcsolatos információ kötelezettség nélküli és nem kötelező jellegű; kölünösen nem jelent a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot. Beszállító TECHNOFLEX számára kizárólag költségmentesen készít árajánlatot. A beszállító által adott árajánlat elfogadásának határideje legalább egy hónap kell, hogy legyen. TECHNOFLEX mindaddig visszavonhatja a megrendeléseit, amíg azt beszállító kifejezetten írásban el nem fogadta.

Beszállítói szerződés akkor jön létre, ha az árajánlatot TECHNOFLEX írásban elfogadta. Az ajánlat elfogadottnak tekintett, ha arról beszállítóhoz írásos értesítés (beleérte az e-mailt is) érkezik. Az ajánlat elfogadása szóban vagy ráutaló magatartással érvénytelen. A TECHNOFLEX által küldött megrendelést beszállítónak haladéktalanul megrendelés visszaigazolás formájában kell visszaigazolnia.

Beszállító a számláit kizárólag a következő e-mail címre kell, hogy küldje:

Osztrák megrendelés esetén: EinvoiceTIM@technoflex.biz

Magyarországi megrendelés esetén: EinvoiceHU@technoflex.biz

Beszállítónak előre el kell küldenie számunkra a rakománylistát.

3 Árak és fizetés

Minden ár változatlan fix ár és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A megegyezés szerint rögzített árak tartalmazzák a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi szolgáltatást, különösen a csomagolási, szállítási, biztosítási és rakodási költségeket, adókat, illetékeket, járulékokat és kiadásokat (részletesebben lásd az 5. pontban).

A fizetés az árajánlat elfogadásában, ill. a megrendelésben szereplő fizetési feltételeknek megfelelően történik. Amennyiben a fizetési feltételek nem kerültek megadásra, a fizetés 60 napra 3% skontóval vagy 90 napra levonások nélkül történik.

Beszállító számláin, valamint minden szállítón és számlán szerepelnie kell a mi megrendelő és megbízási számunknak. Beszállítónak ellenőriznie kell, hogy rendelkezik-e megrendelő számmal. A változásokat fel kell tüntetni, a dupla gyártást viszont feltétlenül el kell kerülni.

4 A szállítás technikai részletei

A beszállító kizárólag Euró-palettán szállíthat, tekercs fektetve, dob függőlegesen, kell, hogy legyen.

A technikai részletek, amelyek a szállított árura vonatkoznak, a TECHNOFLEX weboldalán (www.technoflex.biz) találhatóak, beszállítók számára mindig az aktuális változat a kötelező érvényű.

5 Szállítás, rendeltetési hely, átvétel

A rendeltetési hely attól függ, hogy melyik TECHNOFLEX vállalat a vevő. A TECHNOFLEX Verpackungen GmbH, Ausztria, rendelései esetében a szállítmányok és/vagy szolgáltatások rendeltetési helye a vállalat telephelye, A-4850 Timelkam, Felső-Ausztria, Gewerbepark Ader 6. A TECHNOFLEX Hungary Kft. rendelései esetében azonban, annak magyarországi telephelye, H-9400 Sopron, Vándor Sándor út 7. a rendeltetési hely.

A szállítás a megállapodás szerinti szállítási feltételeknek megfelelően történik. Eltérő szállítási feltételek hiányában, a kiszállítások az INCOTERMS 2020 alapján DDP (Duty Delivery Paid) paritással történnek a rendeltetési helyre (beszállító szállítja az árut saját költségén és kockázatára a rendeltetési helyre, minden formalitást elintéz és viseli a behozatali vámot). A veszteség vagy sérülés kockázata (kárveszély átszállása) ezáltal csak a mindenkori rendeltetési helyen, Timelkamban/Ausztriában vagy Sopronban/Magyarországon, való átadáskor száll át a TECHNOFLEX-re. Beszállítónak szállítmánybiztosítást kell kötnie az árura és azt szakszerűen és biztonságosan becsomagolnia, hogy az áru bárminemű sérülését megakadályozza. A csomagolásnál arra különösen figyelni kell, hogy a leszállított nyersanyag semmi esetre sem sérülhet meg, a teherautón a megfelelő rögzítést, lefogatást biztosítani kell. Azokért a károkért, melyek a szakszerűtlen csomagolás következtében a TECHNOFLEX-nél történő áruátvétel előtt keletkeznek, a beszállító felel.

A szállított tárgy és szolgáltatás az átadással egyidejűleg a TECHNOFLEX tulajdonába kerül. Beszállító részéről bármilyen tulajdonjog fenntartása kizárt, különösen azokra a szállított árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek továbbértékesítésre, ill. feldolgozásra kerülnek.

Részszállítás csak abban az esetben megengedett, ha arról külön és kifejezetten megegyezés született.

Szállítás

Kizárólag Euro-raklapon; tekercs fektetve, dob függőlegesen;

Rolniátmérő: max. 1200 mm
Palettamagasság: max. 1500 mm
Tekercs nettó súlya: max. 700 kg
Dobátmérő: 76 ill. 152 mm.

Tekercsek biztosítása és feliratozása

Típust, méretet, a tekercs, ill. paletta súlyát a keskeny oldalon német nyelven, olvashatóan kell feltüntetni.

Szélességre vonatkozó toleranciák:

Rolni: -2 mm / + 5 mm, lemezes áru: +/- 3 mm

Az alapanyagot szennyeződésmentesen kell gyártani és leszállítani.

A szállítás és raktározás során is védeni kell a fóliát a külső behatásoktól:

– az euroraklap és a tekercs közé egy kartonlapot kell helyezni

– a fóliatekercset sztreccsfóliával vagy más módon védeni kell a külső szennyeződésektől a szállítás és a raktározás során

Kérjük, megrendelésszám alapján ellenőrizni, hogy a kapott megrendelés új vagy módosított rendelés. A módosításokat ugyan mindig egyértelműen feltüntetjük, de mindenképpen el kell kerülni, hogy duplán legyen legyártva az adott megrendelés.

A rakodási listát előre el kell küldeni, de legkésőbb a szállítólevélhez csatolni.

A megrendelés visszaigazoltnak tekintendő, ha a megrendelés visszaigazolását nem kapjuk meg 3 munkanapon belül. Kizárólag a saját Általános Szerződési Feltételeink alapján rendelünk.

Alul- és túlszállítás maximum +/- 5% lehet.

Annak érdekében, hogy a számlákat időben fel tudjuk dolgozni, kérjük minden szállítási dokumentumon és számlán a megrendelésszámok feltüntetését.

A számlákat kizárólag a következő e-mail címre kérjük megküldeni:

Megrendelések Ausztria számára ► EinvoiceTIM@technoflex.biz

Megrendelések Magyarország számára ► EinvoiceHU@technoflex.biz

A szerződés teljesítését TECHNOFLEX írásos engedélye nélkül nem lehet sem részben sem teljes egészében alvállalkozónak továbbadni.

6 Késedelem, elállás

Késedelmes szállítás vagy szolgáltatás esetén TECHNOFLEX – tekintet nélkül minden további követelésre – jogosult, egy méltányos póthatáridő kitűzése mellett, a szerződéstől elállni. Kétség vagy véleménykülönbség esetén egy 14 napos határidő mindenképpen méltányosnak minősül. TECHNOFLEX-nek jogában áll, az elállás helyett a szerződés teljesítéshez ragaszkodni. Ezek a jogok TECHNOFLEX-et akkor is megilletik, ha a beszállító nem hibás.

Amennyiben beszállító felismeri, hogy a szállítmány és/vagy a szolgáltatás késni fog, beszállítónak haladéktalanul értesítenie kell TECHNOFLEX-et a várható késedelemről és annak előrelátható időtartamáról. Az értesítés nem mentesít a TECHNOFLEX-el szembeni mindenkori kártérítési kötelezettségek alól, TECHNOFLEX elállási jogától.

A jelen 6. pont szabályozásai a 7. pont szerinti vis maior esetekben is alkalmazandóak.

7 Vis maior

Vis maior események esetén, amelyek 2 hétnél tovább tartanak, jogunkban áll minden nyitott megrendelést visszamenőleg írásban visszavonni.

Vis maior eseménynek számít:

a.)          hivatali beavatkozások és intézkedések, határzárak, bármilyen munkaügyi viták, nehézkes fuvarlehetőségek, export embargók vagy más a beszállító működését befolyásoló körülmények; vagy

b.)          természeti erők, háborús cselekmények, felkelések, terrorizmus, szabotázs, gyújtogatás, tűz, természeti katasztrófák, járványok és pandémiák (ideértve a Corona-pandémiát is), szükséges hivatalos engedélyek hiánya; vagy

c.)           beszállító albeszállítóinak késedelmes szállítása vagy a szállítás elmaradása, különösen, ha az a fent említett vis maior események vagy energia- vagy nyersanyaghiány, vagy ha a nyersanyag beszerzése az árat és/vagy a mennyiséget tekintve gazdaságilag nem elfogadható feltételekkel jöhetne csak létre és ez a szerződés megkötésekor a beszállító számára nem volt előrelátható, valamint valamennyi egyéb ok, amelyért beszállító nem felelős.

8 Garancia, szavatosság

Szállító garantálja TECHNOFLEX számára, hogy a TECHNOFLEX által átvett szállított termék vagy szolgáltatás tárgya, ill. szolgáltatás a szerződésben meghatározott minőségben és mennyiségben kerül leszállításra, valamint azok az átvételtől számított 36 hónapig valamennyi kifejezetten kikötött, általánosan feltételezett tulajdonsággal, jellemzővel és részlettel rendelkeznek és a garancia idő alatt meg is tartják azokat. A nyersanyagnak teljesen szennyeződésmentesnek kell lennie. A szállítmányok és szolgáltatások alkalmasak a szerződésben meghatározott használatra a TECHNOFLEX-nél. Szállító ezenkívül garantálja, hogy a szállítmányok és szolgáltatások az elismert műszaki szabályoknak, valamint minden idevonatkozó törvénynek és irányelvnek megfelelnek. Ebben a fejezetben megnevezett szállítói garanciák az Osztrák Polgári Törvénykönyv 880a § második részének értelmében garanciaként értendőek.

Amennyiben a szállításban vagy szolgáltatásban a szállító által adott jótállástól eltérés tapasztalható, hiány lép fel. Ez maximum +/- 5%-os mennyiségi eltérést jelenthet.

Amennyiben a szúrópróbaszerű ellenőrzés során a szállított termék vagy a szolgáltatás tárgya részben vagy teljes mértékben hibás vagy hiányos, úgy a teljes szállítmány vagy szolgáltatás visszautasítható. A TECHNOFLEX részéről az osztrák Vállalati Törvénykönyv (UGB) 377 § értelmében a bejelentési kötelezettség kifejezetten kizárt. Ez vonatkozik ezen 8. pontból származó, valamint kártérítésből vagy egyéb igényből származó a szállított termék vagy szolgáltatás hiányos teljesítésével kapcsolatos egyéb igényekre is.

TECHNOFLEX reklamáció esetén jogosult választása szerint a beszállítótól a szállított termék vagy szolgáltatás kijavítását, cseréjét, ill. hiánymentes újraszállítást valamint a vételár megfelelő csökkentését kérni. Amennyiben ezek a megoldások nem lehetségesek, beszállító elutasítja őket, vagy a póthatáridő nem elfogadható, vagy TECHNOFLEX számára jelentős kellemetlenséget okozna és nem csak egy jelentéktelen hiányosságról van szó, TECHNOFLEX-et választása szerint megilleti a jog, hogy póthatáridő kikötése nélkül a szerződéstől elálljon. A szállított termék vagy szolgáltatás kivizsgálásának költségeit a szállítónak meg kell térítenie, amennyiben a vizsgálat során olyan hiányosságra derül fény, amelyért szállító felelős. Ugyanez vonatkozik a hiányosság által okozott be- és kiszerelési költségekre is.

A beszállító késedelmes hiánypótlása esetén TECHNOFLEX-nek jogában áll előzetes bejelentés nélkül beszállító költségére és felelősségére, helyette intézkedni. A pótintézkedés költségeit TECHNOFLEX felé akkor is teljes mértékben meg kell téríteni, ha az magasabb, mintha a hiánypótlást beszállító végezte volna.

A 8. pont szerinti szerződéses garanciák alapjául szolgáló igények és a törvényes jótállás mellett a hiányos szállítás vagy szolgáltatás alapján TECHNOFLEX kifejezetten jogosult marad a kártérítésre.

Beszállító felel korlátlanul minden a TECHNOFLEX-nél keletkezett kárért (különösen az lemaradt nyereségért, keresetkiesésért, visszahívási akciók költségeiért, imázsveszteségért és egyéb a hiányosságból adódó és/vagy vagyoni károkért) már könnyű gondatlanság esetén is.

Beszállítónak köteles megfelelő mértékű termékfelelősségbiztosítással rendelkezni és TECHNOFLEX-et a szállított termékre és szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi harmadik féltől származó termékfelelősségi kötelesség tekintetében kár- és permentesen tartani és TECHNOFLEX valamennyi költségét megtéríteni, különösen azokat a költségeket, melyek a termékfelelősséggel kapcsolatos igények védelméből, a visszahívási intézkedések teljesítéséből vagy harmadik felek számára nyújtott helyettesítő szolgáltatásból származnak.

Beszállító kártérítési felelősségének kizárása valamint korlátozása, különös tekintettel a jótállásra vagy kártérítésre. nem elfogadható.

9 Termékdíj kötelezettségi nyilatkozat

Abban az esetben, ha beszállító egy átfogó csomagolási hulladék ártalmatlanítási rendszer részese Ausztriában (mint pl. Altstoff Recycling Austria AG (ARA)), már az ajánlatban és minden szállítólevélen és számlán is a következő jogilag kötelező nyilatkozatnak szerepelnie kell: „Minden felsorolt áru csomagolásának termékdíja kifizetésre került a … gyűjtő- és hasznosítási rendszerben a … licensz/engedély szám apján.” Ezenfelüli díjakat vagy költségeket, úgymint betétdíjak vagy ártalmatlanítási költségek, TECHNOFLEX nem ismer el.

Amennyiben beszállító a termékdíjkötelezettségi nyilatkozatot elmulasztja, a csomagolóanyagot el kell szállítania vagy vissza kell vennie; ha beszállító mégsem teljesíti ezt a kötelezettségét, TECHNOFLEX-nek jogában áll, a hulladékelszállítást harmadik személy által beszállító felelősségére és költségére elvégeztetni.

10 Titoktartás

Beszállító köteles minden TECHNOFLEX által számára hozzáférhetővé tett, rendelkezésére bocsátott vagy más módon az üzleti kapcsolat révén vagy azzal összefüggésben tudomására jutott szakmai és üzleti titkokat megőrizni.

A titoktartási kötelezettség fennmarad a TECHNOFLEX-el folytatott üzleti kapcsolat megszűnését követően 3 évig vagy az üzleti kapcsolattól függetlenül az ajánlatkéréstől számított 3 évig.

A TECHNOFLEX-el való üzleti kapcsolatról szóló reklámokhoz és publikációkhoz, valamint TECHNOFLEX felvételéhez beszállító referencialistájára TEHCNOFLEX előzetes írásos hozzájárulása szükséges.

A titoktartási kötelezettség megsértése esetén beszállító köteles objektív kötbért fizetni, szabálysértésenként 30.000,- Euró (harmincezer Euró) összeget vagy a TECHNOFLEX és beszállító között az elmúlt üzleti évben elért áruforgalom 5 %-át, attól függően, melyik magasabb. A bíróság általi kötbérmérséklés kizárt. TECHNOFLEX joga, hogy ezen felül kártérítést követeljen, fennmarad.

11 Szerződés felmondása és szerződéstől való visszalépés

Szerződéstől való visszalépés:

TECHNOFLEX jogosult a szerződéstől való visszalépésre nyomós indok esetén, különösen,

·         Ha beszállító hivatalos előírásokat vagy a jelen beszerzési feltételeket megsérti;

·         Ha beszállító olyan lépéseket tett, különösen, ha más vállalkozásokkal olyan megállapodást kötött, melyek TECHNOFLEX számára hátrányosak, a közerkölcsbe vagy a versenyszabályokba ütköznek;

·         Ha beszállító TECHNOFLEX munkatársainak, akik a szerződés lezárásával vagy kivitelezésével foglalkoznak, közvetlenül vagy közvetve előnyöket ígért vagy őket támogatta, ill. megfenyegette vagy nekik hátrányt okozott.

TECHNOFLEX-nek jogában áll, a felsorolt okok egyikének fennállása esetén, a teljes még nem kivitelezett szerződéstől, vagy csak egyes részeit tekintve, attól visszalépni.

12 Beszámítás- és engedményezés tiltása

TECHNOFLEX követeléseinek bármilyen jellegű ellentételezéssel történő beszámítása kizárt.

A követelések bármilyen engedményezése, elzálogosítása vagy egyéb átruházása TECHNOFLEX előzetes, írásos engedélye nélkül nem engedélyezett.

13 Illetékes bíróság és jogválasztás

Beszállító TECHNOFLEX-el szemben csak a TECHNOFLEX számára tárgyi hatáskörű bíróságon, Welsben, Ausztriában, nyújthat be keresetet. Ez a bíróság illetékes TECHNOFLEX beszállítóval szemben indított eljárások esetén is. TECHNOFLEX-nek jogában áll azonban, jogait beszállítóval szemben a magyar telephely (TECHNOFLEX Hun-gary Kft Vándor Sándor út 7. HU-9400 Sopron) számára tárgyi hatáskörű és helyileg illetékes bíróság előtt érvényesíteni.

TECHNOFLEX és beszállító közötti minden jogviszonnyal kapcsolatban, amennyiben beszállító főtelephelye Ausztriában található, az osztrák anyagi jog, a kollíziós szabályok (különösen a nemzetközi magánjogi törvény IPRG) kizárásával alkalmazandó. Amennyiben a vevő főtelephelye Ausztrián kívül található, úgy a Bécsi Vételi Egyezmény (United Nations Convention on Contracts for the Internationale Sale of Goods, CISG) alkalmazandó. Kétség esetén mindig az osztrák anyagi jog kerül alkalmazásra.

14 Záró rendelkezések

TECHNOFLEX nevében tett nyilatkozatok csak akkor számítanak jogilag kötelező érvényűnek, ha azokat felhatalmazott személyek (ügyvezető, cégvezetők, ügyviteli meghatalmazott) a képviselethez szükséges létszámban tették. TECHNOFLEX kereskedelmi képviselői csupán közvetítők és (megfelelő meghatalmazás nélkül) alapvetően nem jogosultak TECHNOFLEX-et jogügyletekben képviselni.

Amennyiben jelen Általános Beszerzési Feltételek egyes rendelkezései bármely okból kifolyólag érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok, az a többi szerződési feltétel érvényességét nem érinti.

Ha a jelen Beszerzési Feltételek megváltoztatására és/vagy kiegészítésére kerül sor – akkor is ha az az írásbeliség követelményeitől eltér –, azt írásban kell megtenni. TECHNOFLEX és beszállító között létrejött valamennyi megállapodásnak írásba foglaltnak kell lennie. Az írásbeliség követelményeinek az e-mail is megfelel. Szóbeli mellékmegállapodások  érvénytlenek.

Abban az esetben, ha TECHNOFLEX elmulasztaná a jelen Általános Beszerzési Feltételek szerinti jogainak gyakorlását vagy érvényesítését, az nem azt jelenti, hogy TECHNOFLEX lemond arról, hogy ezeket a jogait később bármikor gyakorolhassa vagy érvényesíthesse.