ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes 2021. márciusától

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Hatáskör/Alkalmazási terület
 2. Árajánlatok, írásbeliség
 3. Árak
 4. Szállítás, teljesítési hely és kárveszély átszállása
 5. Mennyiségi reklamáció, garancia, kártérítés, termékfelelősség
 6. Fizetési feltételek
 7. Tulajdonjog fenntartása
 8. Titoktartás
 9. Illetékes bíróság és jogválasztás
 10. Behozatali adók és behozatali vámok
 11. Záró rendelkezések

1           Hatáskör/Alkalmazási terület

1.1          A TECHNOFLEX Verpackungen GmbH, Gewerbepark Ader 6, 4850 Timelkam, valamint a vele kapcsolatban álló vállalatok, különös tekintettel a TECHNOFLEX Hungary Kft.-re, Vándor Sándor út 7. HU-9400 Sopron (röviden „eladó“, „TECHNOFLEX“, „mi“ vagy „minket“) és a vevő, ill. a vele kapcsolatban álló vállalatok (röviden „vevő“) között létrejött bármilyen típusú szállításra és egyéb szolgáltatásra vonatkozó szerződésre, kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek (röviden „ÁSZF“) érvényesek. A vevők vagy beszállítók mindenkori általános üzleti vagy vásárlási feltételei ezennel kifejezetten hatályon kívülre kerülnek, amennyiben azok a jelen ÁSZF-től eltérnek.

1.2          Egy vevői rendelés a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül, kivéve, ha a jelen Általános Szerződési Feltételekről korábban másképp állapodtak meg (esetleg a szerződésben utaltak rá, stb.).

1.3          Ez az ÁSZF vonatkozik valamennyi üzleti eseményre, még akkor is, ha az úgy jött létre, hogy erre az ÁSZF-re nem volt benne utalás. Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására vagy kiegészítésére. Elfogadottnak mindig az ÁSZF aktuális változata számít, ahogy az az eladó honlapján https://technoflex.biz/aszf/?lang=hu megjelenik.

2           Árajánlatok, írásbeliség

2.1          Árajánlatok, megrendelések, mellékmegállapodások, utólagos változtatások, valamint magyarázatok bármilyen formája az eladó részéről kizárólag írásba foglalt formában érvényes. Ugyanez vonatkozik ezen formai követelmény eltörlésére is. Az írásbeliség követelményének az e-mail is megfelel.

2.2          Az eladó minden árajánlata kötelezettség nélküli. Árlistánk megküldése nem tekinthető árajánlatnak. Általános árajánlatokra, körlevélre vagy árlistára beérkező megbízás nem kötelez minket szállításra.

2.3          Egy szerződés az eladó írásos (e-mail vagy levél formájában történő) megrendelés visszaigazolásával jön létre, melyet az eladó felhatalmazott képviselője küld el. A megrendelés visszaigazolásban megnevezett feltételek minősülnek a felek között megegyezésre kerülő feltételeknek.

2.4          Vevőlátogató munkatársaink által megkötött szerződésekhez, valamint telefonos megállapodásokhoz, az írásos visszaigazolásunk megküldésére van szükség, hogy jogerősek legyenek, ugyanez vonatkozik a megbízások utólagos változtatására vagy törlésére is.

3           Árak

3.1          A szállítás és számlázás az árajánlat, ill. a megrendelés visszaigazolás szerinti árakon és feltételek mellett történik. Valamennyi ár áfa nélkül, euróban értendő, amennyiben kivételesen nem történt más egyezség.

3.2          Amennyiben kifejezetten és írásban másként nem került megállapodásra, kiszállításunk alapvetően a gyárból, csomagolással együtt, szállítási költség nélkül, valamint adók (különösen vámok) és kiadások nélkül érvényes. Ha a vevő viszi el az árut, abban az esetben fuvardíj nem kerül felszámításra. Az áru csomagként való feladása, valamint a mindenkori drágább kiszállítási forma (pl. expressz kiszállítás) a vevő költségére történik. Egyszeri vagy többszöri ingyenes házhoz szállítás nem jelent állandó jogosultságot erre a kedvezményre.

3.3          TECHNOFLEX az árut egyutas kartonba csomagolja. Külön kérésre és megegyezés szerint lehetőség van más csomagolási módokra is, azonban az ennek megfelelő többletköltséget a vevő viseli.

3.4          Amennyiben szerződéskötés után, de még kiszállítás előtt az árkalkuláció alapjául szolgáló nyersanyagár, energia-, fuvar- vagy bármilyen egyéb közvetlen költség (különösen a 4.5 pontban megnevezett vis major esetekkel összefüggésben) több mint 10 %-kal emelkedik, az eladónak jogában áll az árat annyival megemelni, amennyi a nevezett költségfaktorváltozásának megfelel, azt a vevőnek kiszámlázni, a vevő pedig köteles a megváltozott árat megfizetni.

4           Szállítás, teljesítési hely és kárveszély átszállása

4.1          A megrendelés visszaigazolásokon, ill. egyéb levelezésben megadott szállítási határidők, várható és nem kötelező határidők, amennyiben nem született ettől eltérő megegyezés.

4.2          Részszállítmányok megengedettek

4.3          A teljesítés helye attól függ, hogy a vevő melyik TECHNOFLEX vállalatnál adja le a rendelését. A TECHNOFLEX Verpackungen GmbH, Ausztria, esetében a teljesítés helye az eladó termelő üzemének címe: Gewerbepark Ader 6, 4850 Timelkam. A TECHNOFLEX Hungary Kft. esetében a teljesítés helye az eladó termelő üzemének címe: Vándor Sándor út 7. HU-9400 Sopron. A kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az áru átadásra kerül a spedíciónak vagy a fuvarozónak.

4.4          Amennyiben a kiszállítás az eladót vagy annak beszállítóját vagy alvállalkozóját érintő vis maior esemény miatt késik, vagy egyéb rendkívüli, nem az eladó hibájából adódóan bekövetkező körülmények lépnének fel, amelyek jelentős üzemzavart okoznak vagy az eladó számára az áru elküldését lehetetlenné vagy el nem várhatóvá teszik, úgy a szállítási határidő arányosan meghosszabbodik, legalább annyi idővel, amíg a fent említett események fennállnak.

4.5          Vis maior eseménynek számít a (4.4) pont értelmében kiváltképp:

a)        Hatósági beavatkozások és rendelkezések, lezárt határok, minden típusú munkaügyi vita, fuvarlehetőségek megszervezésénél fellépő nehézségek, exportembargók vagy egyéb körülmények, melyek eladó működését befolyásolják; vagy

b)        Természeti erők, háborús események, felkelések/forradalom, terrorizmus, szabotázs, gyújtogatás, tűz, természeti katasztrófák, járványok és pandémiák (beleértve a Corona-pandémiát), szükséges hivatalos engedélyek megszerzésének akadálya; vagy

c)         Az eladó beszállítóinak késedelmes szállítása vagy szállítási zavarok, különösen a fent említett vis major események vagy energiaválságok vagy alapanyagellátási krízisek következtében, vagy ha az alapanyag beszerzése az árat és/vagy mennyiséget tekintve csak gazdaságilag nem elfogadható feltételek mellett valósulhatna meg, és ez a szerződés megkötésekor az eladó számára nem volt előre látható, valamint minden egyéb ok, melyért eladó nem felelős.

4.6          Amennyiben a késedelem vis major esetében két hónapnál tovább tart, úgy minden félnek jogában áll, a szerződést írásban felbontani, a vevőnek azonban ebben az esetben egy 14 napos türelmi időt be kell tartania.

4.7          Amennyiben az árut a vevő nem a megállapodások szerint veszi át (különös tekintettel a FOB-feltételek mellett létrejött vásárlásokra), eladó jogosult, azt a vevő kockázatára és költségére elraktározni, és azt a vevőnek kiszállított áruként kiszámlázni. A raktározási költség havonta € 24,90/paletta. A vételár ebben az esetben azonnal esedékes.

4.8          Az eladóval szembeni késedelemből származó kárpótlási vagy nem teljesítés miatti kártérítési igények kizártak, kivéve, ha szándékosságról vagy nagyfokú gondatlanságról van szó. Egy a 4.5 pont alapján meghatározott vis maior esemény esetén az eladóval szembeni kártérítési igény kizárt.

5          Mennyiségi reklamáció, garancia, kártérítés, termékfelelősség

5.1          Eladó kizárólag a szerződés tárgyát képező áru, kifejezetten írásban jóváhagyott tulajdonságáért vállal garanciát, amelyek a szerződéskötéskor írásban meghatározásra vagy egy műszaki adatlapban kifejezetten feltüntetésre kerültek. Eladó semmi esetre sem vállal garanciát olyan hiányokért, amelyek nem szakszerű kezelés, mindennapos elhasználódás, raktározás vagy a vevő, valamint harmadik személy részéről egyéb eljárás és mulasztás miatt adódnak. Eladó szintén nem vállal garanciát a szerződés tárgyát képező áru olyan felhasználásáért, ill. felhasználhatóságáért, amelyről kifejezetten és írásban nem állapodtak meg előre. A mindenkori továbbfeldolgozás előtt vevőnek az áru alkalmasságát meg kell vizsgálnia.

5.2          Vevőnek az árut a rendeltetési helyre érkezése után haladéktalanul meg kell vizsgálnia. Bármilyen kifogást (különösen a rendelés visszaigazolástól való eltérések, hiányosságok és szállítás okozta károk), a hiba megállapítása után haladéktalanul, nyílt hibák esetén az áru beérkezése után legkésőbb 8 napos jogvesztő határidőn belül, írásban kell eladónál érvényesíteni. Az áru hiányosságának bejelentésében a vevőnek pontosan meg kell neveznie az árut, a kifogásolt hibát egyesével és részletesen meg kell adnia, valamint eladónak hasznos bizonyítékként szolgáló dokumentumokat és anyagokat rendelkezésére kell bocsátania. A rejtett hibákat annak felfedezése után haladéktalanul, az áru az eladóval megbeszélt rendeltetési helyére való beérkezését követően legkésőbb három hónapos jogvesztő határidőn belül, kell írásban eladónak bejelenteni.

5.3          A garancia időtartama három hónap (az áru átvételétől számítva). Amennyiben a hibát időben bejelentik, azt eladó elismeri, eladó választása szerint a hibás árut vagy megjavítják vagy visszacserélik. Az árcsökkentés vagy elállás (a szerződés visszavonása) kizárt.

5.4          Az áru visszaküldéséhez szükség van az eladó beleegyezésére, melyet az áru elküldése előtt be kell szerezni, valamint az árut házhoz kell szállítani.

5.5          Gondatlanság miatt bekövetkező esetleges károkért a felelősség kizárt. Ez különösen olyan károk keletkezésére vonatkozik, amelyek az áru nem szerződésszerű vagy késői szállításából erednek, ideértve a közvetett károkat is, vagy amelyeket vevő nem teljesített vagy helytelen tanácsadás miatt szenvedett el. A vevő esetleges vesztéségét nem térítjük meg. Mindenesetre a vevő követelései a hiányosan vagy nem szerződésszerűen szállított áru számlaértékére korlátozódnak.

5.6          A felelősség kizárása nem vonatkozik a termékfelelősségi törvényből eredő követelésekre és a személyi károkra, kivéve, ha a felelősség kizárható vagy korlátozható.

5.7          A nagyfokú gondatlanság vagy szándékosság fennállásának bizonyítási terhe a vevőt sújtja.

5.8          A jelen ÁSZF-ben lévő szavatossági és felelősségi korlátozásokat teljes mértékben át kell ruházni a mindenkori további vevőkre is, azzal a kötelezettséggel, hogy ők is átruházzak azt az ő vevőikre.

6          Fizetési feltételek

6.1          A számlák összege a visszaigazolt ill. szerződésben megállapodott határidőn belül levonások nélkül fizetendő, de legfeljebb 30 napon belül a számla kiállítását követően.

6.2          Előre ill. részletfizetés esetén nincs kamatfizetés.

6.3          Abban az esetben, ha a számla teljes összege késedelmesen kerül kifizetésre vagy a vevő vagyoni helyzete romlik, amiről eladó a szerződés megkötése után szerez tudomást, minden számla azonnali hatállyal esedékessé válik. Ilyen esetekben eladónak joga van, a még nem teljesített megrendelésekkel kapcsolatos szerződésektől határidő meghatározása nélkül elállni és kártérítést követelni, vagy a további megrendelések feldolgozását attól függővé tenni, hogy a vevő valamennyi nyitott számláját teljes mértékben kifizeti-e és a még ki nem szállított áru értékét teljes mértékben előre fizetéssel kiegyenlíti-e.

6.4          Késedelmes fizetés esetén a követelésekre vonatkozóan mindenkor az OeNB (Osztrák Nemzeti Bank) alapkamatán felüli törvényileg előírt 9,2 %-os késedelmi kamat fizetendő. Továbbá a fizetési meghagyási, az inkasszó valamint a bírósági behajtási költségeket (az ügyvédi díjjal együtt) is meg kell fizetni.

6.5          Csak azok a befizetések kerülnek elismerésre, amelyet a számlán megadott fizetési helyre teljesítettek. Banki átutalások esetén a fizetés csak akkor minősül teljesítettnek, ha azt az eladó számláján visszavonhatatlanul jóváírták. Váltók, csekkek, és megbízásos fizetések csak fizetés céljából és csak külön megegyezés alapján kerülnek elismerésre.

6.6          A vevői követelések átruházása csak az eladó írásos hozzájárulásával engedélyezett.

6.7          A vevő nem jogosult az eladónak viszontkövetelést felszámítani vagy kifizetéseket hibákra hivatkozva visszatartani.

7          Tulajdonjog fenntartása

7.1          A leszállított áru mindaddig az eladó tulajdonában marad, amíg a vevő a fennálló üzleti kapcsolatból származó összes kötelezettségét hiánytalanul nem teljesíti. Váltóval vagy csekkel történő fizetésnél az eladó tulajdonjoga csak akkor szűnik meg, ha eladó a váltót vagy a csekket beváltotta. A tulajdonjog fenntartása biztosítja az eladó a váltó- vagy csekktörvény alapján jogos kártérítési igényét a vevővel szemben.

7.2          Vevő jogosult, a tulajdonjog fenntartása mellett az árut a szokásos üzletmenetben tovább értékesíteni vagy feldolgozni, mindaddig, amíg késedelmes fizetés nem áll fenn. Fizetési határidővel történő viszontértékesítés esetén a továbbértékesítés csak tulajdonjog fenntartással történhet.

7.3          A viszonteladásból, a megegyezett tulajdonjog fenntartásra vonatkozó és az ilyen típusú viszonteladás visszamenőleges elszámolásából származó vagy egyéb jogcímen (pl. biztosítási ellátások, gazdagodási igények, nem szerződéses jogviszonyból származó igények) a fenntartott termékkel kapcsolatosan keletkező követelésekről (ideértve a folyószámlákon szereplő valamennyi egyenlegkövetelést és a vevő harmadik személlyel szembeni követeléseit) a vevő a biztonság kedvéért már most teljes mértékben lemond az eladó javára. Ennek a lemondásnak egyértelműen szerepelnie kell a vevő üzleti könyveiben.

7.4          Amennyiben vevő részéről eladóval vagy harmadik személlyel szemben késedelmes fizetés áll fenn, valamint csődeljárás vagy hasonló eljárás kezdeményezése esetén vagy ha harmadik fél a 7.3 pont alapján átruházott követelésekbe vagy a fenntartott termékbe vagy egyébként a vevővel vagy a személyesen felelősséget vállaló társasági taggal szembeni végrehajtás kezdeményezése esetén, a behajtási megbízás visszavontnak minősül és a vevő jogosultsága a fenntartott termék viszontértékesítésére vagy feldolgozására megszűnik.

7.5          Ha a fenntartott terméket más tárgyakkal összekeverik vagy feldolgozzák, eladó az új termékben társtulajdont szerez az eladó által szállított termék értékének és az új termék értékének arányában.

7.6          A fenntartott termék vevő általi feldolgozása vagy átalakítása mindig az eladó számára betervezettnek minősül. Vevőnek az így keletkezett saját tulajdont vagy közös tulajdont meg kell őriznie eladó számára.

7.7          A vevő közös tulajdonára a 7. pont szabályozásai vonatkoznak

7.8          A vevő szerződésszegése esetén, különös tekintettel a késedelmes fizetésre, eladónak jogában áll, a fenntartott terméket bármikor visszavenni és adott esetben a vevő harmadik féllel szembeni követelésének visszavonását követelni, hacsak azokról már a jelen ÁSZF-nek megfelelően le nem mondtak.

7.9          Az esedékesség túllépése esetén a szokásos banki kamatok költségekkel együtt kerülnek felszámításra.

8          Titoktartás

8.1          Vevő köteles, minden a TECHNOFLEX által elérhetővé tett, rendelkezésére bocsátott vagy egyéb összefüggésben vagy az üzleti kapcsolat révén vagy a TECHNOFLEX-hez fűződő kapcsolat révén tudomására jutott szakmai és üzleti titkokat (ideértve a TECHNOFLEX árajánlatait és az abban foglalt árkalkulációkat) megőrizni.

8.2          A titoktartási kötelezettség fennmarad a TECHNOFLEX-el folytatott üzleti kapcsolat megszűnését követően 3 évig vagy az üzleti kapcsolattól függetlenül az ajánlatkéréstől szá-mított 3 évig.

8.3          A TECHNOFLEX-el folytatott üzleti viszonyról készült reklámokhoz és publikációkhoz, valamint a TECHNOFLEX felvételéhez a beszállítói referenciák közé a TECHNOFLEX előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség.

8.4          A titoktartási kötelezettség elleni vétség esetén a vevő köteles szabálysértésenként 30.000,- Euró (harmincezer euró) objektív kötbért vagy a vevő és eladó között utolsó üzleti évben elért áruforgalom 5 %-át megfizetni, attól függően, melyik magasabb.  A bíróság általi kötbérmérséklés kizárt. Az eladó joga, hogy ezen felül kártérítést követeljen, fennmarad.

9          Illetékes bíróság és jogválasztás

9.1          Vevő eladóval szemben csak az eladó számára tárgyi hatáskörű bíróságon, Welsben, Ausztriában, nyújthat be keresetet. Ez a bíróság illetékes eladó vevővel szemben indított eljárások esetén is. Eladónak jogában áll, jogait a vevővel szemben a magyar telephely (TECHNOFLEX Hungary Kft Vándor Sándor út 7. HU-9400 Sopron) számára tárgyi hatáskörű és helyileg illetékes bíróság előtt érvényesíteni.

9.2          Jelen Általános Szerződési Feltételekre vagy egy szerződésre, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekre hivatkozik vagy azon alapszik, beleértve annak érvényes létrejöttének, megsértésének, felbontásának vagy érvénytelenségének kérdését, amennyiben a vevő főtelephelye Ausztriában található, az osztrák anyagi jog, a kollíziós szabályok (különösen a nemzetközi magánjogi törvény IPRG) kizárása mellett alkalmazandó. Amennyiben a vevő főtelephelye Ausztrián kívül található, úgy a Bécsi Vételi Egyezmény (United Nations Convention on Contracts for the Internationale Sale of Goods, CISG) alkalmazandó.  Kétség esetén mindig az osztrák anyagi jog kerül alkalmazásra.

10      Behozatali adók és behozatali vámok

10.1      Vevő és kapcsolt vállalkozásai kötelesek minden esetleges behozatali adó- és behozatali vámnyilatkozatot az eladó által importált árura teljes mértékben és helyesen kiállítani és a mindenkor illetékes helyi hivatalnál időben bevallani. Ennek a helyileg érvényes rendelkezésekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtörténnie.

10.2      Vevő és kapcsolt vállalkozásai kötelesek az adók, vámok és illetékek kifizetését határidőre, a mindenkori kamatokkal és pótlékokkal a helyi illetékes adó- vagy vámhatóságnak megfizetni.

11      Záró rendelkezések

11.1      Eladó nevében tett nyilatkozatok csak akkor válnak jogilag kötelezővé, ha azokat a felhatalmazott személyek (ügyvezető, cégvezetők, ügyviteli meghatalmazott) a képviselethez szükséges létszámban tették. Az eladó kereskedelmi képviselői csupán összekötők és (megfelelő meghatalmazás nélkül) alapvetően nem jogosultak eladót jogügyletekben képviselni.

11.2      Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései bármely okból kifolyólag érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok, az a többi szerződési feltétel érvényességét nem érinti.

11.3      Abban az esetben, ha eladó elmulasztaná a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogainak gyakorlását vagy érvényesítését, az nem azt jelenti, hogy TECHNOFLEX lemond arról, hogy ezeket a jogait később bármikor gyakorolhassa vagy érvényesíthesse.